İş Akış Şemaları

İA-001 Gelen Evrak

İA-002 Giden Evrak

İA-003 Arşiv

İA-004 BİMER

İA-005 Ders Görevinin Yapılması

İA-006 Birim Yönetim Kurulu Üye Seçimi

İA-007 Hizmetiçi Eğitim

İA-008 İşe Başlama

İA-009 Mazeret İzni

İA-010 Mal Bildirimi

İA-011 Evrak Paraf ve İmzası

İA-012 Resmi Yazışmalar

İA-013 Yıllık İzin

İA-014 Senato İşleri

İA-015 Disiplin Kurulu

İA-016 Afis Asma

İA-017 Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması

İA-018 Araştırma Görevlisi

İA-019 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı

İA-020 Adli Davalar Süreci

İA-021 İdari Davalar Sureci

İA-022 Akademik Personel Alımı

İA-023 Birim Açma

İA-024 Bölüm Başkanı Belirlenmesi

İA-025 Bölüm Program Açma

İA-026 Çift Anadal Programı Açılması

İA-027 Ders Görevlendirilmesi

İA-028 Enformatik Bölümü Derslerine Öğretim Gorevlisi Ataması

İA-029 İdari Personel Tenkis-Tahsis

İA-030 İdari Personelin Naklen Atanması

İA-031 İstifa Askerlik Ücretsiz İzin İslemleri

İA-032 Jüri Üyeliği İşlemleri

İA-033 Kadro Dağılım Cetvelleri İşlemi

İA-034 Öğretim Elemanı İzin Kullandırma

İA-035 Öğretim Elemanı Naklen Ayrılma

İA-036 Sivil Savunma Planı

İA-037 Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama

İA-038 Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri

İA-039 KPSS Atamaları

İA-040 Sayıştay Kararları

İA-041 Yapı İşleri Bakım Onarım

İA-042 Araç Bakım Onarım

İA-043 Araçlı Ziyaretçi Kabulü

İA-044 Bina ve Salon Tahsisi

İA-045 Gezi Faaliyeti

İA-046 İl Dışı Araç Görevlendirme

İA-047 Aylık Bülten Hazırlama

İA-048 Kartlı Geçiş Sistem Yönetimi (Akademik-İdari)

İA-049 Kalite Yeni Doküman İşlemleri

İA-050 Yönetim Kurulu İşlemleri

İA-051 Ders Kayıt

İA-052 Ders Telafi

İA-053 Haftalık Ders Programı

İA-054 Ders Değiştirme

İA-055 Ders Muafiyeti

İA-056 Tek Ders Sınavı

İA-057 Başarı Notları

İA-058 Sınav Programları

İA-059 Sınavlara İtiraz

İA-060 Öğrenci Burs

İA-061 Danışman Değişimi

İA-062 Öğrenci Danışmanlık

İA-063 Öğrenci Disiplin Soruşturma

İA-064 Öğrenci Kayıt Dondurma

İA-065 Öğrenci İşleri Birim

İA-066 Öğrenci Kontenjanları

İA-067 Yeni Öğrenci Kayıt

İA-068 Özel Öğrenci

İA-069 Öğrenci Yatay Geçiş

İA-070 Yeterlilik

İA-071 Öğrenci Temsilcisi

İA-072 Bilimsel Hazırlık Programlarına Öğrenci Kabulü

İA-073 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma

İA-074 Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri

İA-075 Erasmus Gelen Öğrenci

İA-076 Erasmus Giden Öğrenci

İA-077 Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Düzenleme

İA-078 Mezuniyet Belgesi Düzenleme

İA-079 Mezuniyet Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi

İA-080 Mezuniyet İşlemleri

İA-081 Öğrenci Belgesi

İA-082 Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücretleri

İA-083 Öğrenci Kimliği

İA-084 Öğrenci Transkript Verme

İA-085 Öğrenci Harç İadesi İşlemleri

İA-086 Öğrenci Kaydının Silinmesi

İA-087 Öğrenci Stajları

İA-088 Öğrenci Topluluğu Etkinlikler

İA-089 Öğrenci Topluluğu Kurma

İA-090 Öğrenci İlişik Kesme

İA-091 Önlisans-Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

İA-092 Sanatta Yeterlilik Programlarına Öğrenci Kabulü

İA-093 Sınav Sonuçlarının ÖBS İşlenmesi

İA-094 Yatay Geçiş İşlemleri

İA-095 Yaz Okulu Ders Kayıt İşlemleri

İA-096 Tez İzleme

İA-097 Doktora Tez Konusu

İA-098 Yüksek Lisans Tez Konusu

İA-099 Tezin Sonuçlanması

İA-100 Tez Araştırma İzin

İA-101 Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü

İA-102 Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü

İA-103 Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

İA-104 Kartlı Geçiş Sistem Yönetimi (Öğrenci)

İA-105 Psikolojik Yardım

İA-106 Birim Bütçe Hazırlama

İA-107 Bütçe Hazırlama İşlemi

İA-108 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama

İA-109 Bütçe İptal

İA-110 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtımı

İA-111 Ödenek Aktarma

İA-112 Ödenek Ekleme

İA-113 Ödenek Gönderme Belgesi

İA-114 Tenkis Belgesi Düzenleme

İA-115 Birim Yıl Sonu İşlemleri

İA-116 Alınan Bağış ve Yardımlar Ödenek Kaydı

İA-117 Döner Sermaye Gelirlerinden Bap Payının Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı

İA-118 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı

İA-119 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama

İA-120 Performans Programı Hazırlama

İA-121 Yatırım Bütçesinin Hazırlanması

İA-122 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması

İA-123 Yılı Kamu Yatıırmları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması

İA-124 İdare Faaliyet Raporu Hazırlanması

İA-125 Stratejik Plan Hazırlanması

İA-126 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları

İA-127 Stratejik Planın Değerlendirilmek Üzere Kalkınma Bakanlığına Gönderilmesi

İA-128 Stratejik Planın İlgili Birim-Kurum Kuruluşlara Gönderilmesi ve Kamuoyuna Sunulması

İA-129 Stratejik Planın Uygulanmasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

İA-130 İç Kontrol Sisteminin Kurulması

İA-131 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

İA-132 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

İA-133 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Revize Edilmesi

İA-134 Ek Ders Formları Hazırlama

İA-135 Memur Fazla Mesai

İA-136 Personel Maaş

İA-137 İşçi Maaş

İA-138 İşkur ve 4c li Personellerin Maaş

İA-139 Kıst Maaş

İA-140 Ölüm Yardımı Ödeme

İA-141 Yan Ödeme Cetvelleri

İA-142 DMO Alımları

İA-143 Mal Teslim Alma

İA-144 Doğrudan Temin

İA-145 Sayım ve Sayım Sonrası

İA-146 Taşınır Giriş ve Çıkış

İA-147 Taşınır Kayıt

İA-148 Diğer Ödemeler

İA-149 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılacak İhale İşlemleri

İA-150 Avans ve Kredi İşlemleri

İA-151 Ön Ödeme İşlemleri

İA-152 Basılı Yayın Satın Alma

İA-153 Satın Alınan Mal ve Malzeme Giriş-Çıkış

İA-154 Yaklaşık Maliyet

İA-155 Satın Alma Kontrol

İA-156 İhale İşlem Dosyası İncelenme

İA-157 İhale Taahhüt Kartı

İA-158 Hakediş Hazırlama

İA-159 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları

İA-160 Kesin Hakediş Hazırlama

İA-161 Kesin Kabul

İA-162 Geçici Kabul

İA-163 Kiralama İşlemleri

İA-164 Görev Yolluğu

İA-165 Geçici ve Kesin Teminat

İA-166 Proje Ödeme Kontrol

İA-167 Kurum Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı

İA-168 Ay Sonu İşlemleri

İA-169 Banka Hesabı İşlemleri

İA-170 Hazine Yardım Talep Tablosu İşlemleri

İA-171 Kesin Hesap İşlemleri

İA-172 Kişilerden Alacak İşlemleri

İA-173 Emanet İşlemleri

İA-174 Emekli Kesenekleri Ödeme

İA-175 Emeklilik İşlemleri

İA-176 SGK ve Vergi Borcu İşlemleri

İA-177 Vergi Beyannamesi İşlemleri

İA-178 CÜBAP Öğrenci Proje Başvuru

İA-179 CÜBAP Satın Alma

İA-180 CÜBAP Doğrudan Temin Alımları

İA-181 CÜBAP İhale Suretiyle Alımlar

İA-182 CÜBAP Sonuç Raporu

İA-183 CÜBAP Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemleri

İA-184 CÜBAP Ara Rapor

İA-185 CÜBAP Avans Mahsubu

İA-186 CÜBAP Avans Talebi

İA-187 CÜBAP Bilimsel Proje Başvuru

İA-188 CÜBAP Bütçe Kalemleri Arası Aktarım Talebi

İA-189 CÜBAP Ek Bütçe Talepleri

İA-190 CÜBAP Ek Malzeme Talepleri

İA-191 CÜBAP Ek Süre Talepleri

İA-192 CÜBAP Proje Malzeme Çıkarma Miktar Değişimi Talepleri

İA-193 CÜBAP Proje Aktifleştirme Talepleri

İA-194 CÜBAP Proje Dondurma Talepleri

İA-195 CÜBAP Projeye Personel Ekleme ve Çıkarma Talepleri

İA-196 CÜBAP Proje Yürütücüsü Değişikliği Talepleri

İA-198 CÜBAP Proje Türü Değişikliği Talepleri

İA-199 CÜBAP Kredi Mahsubu

İA-200 CÜBAP Kredi Talebi

İA-201 TÜBİTAK Projeleri İş Akış Şeması

İA-202 DPT İşlemleri

İA-203 SANTEZ İşlemleri